Pohrebné služby

Spoločnosť UNIVERSUS ponúka komplexnosť svojich služieb spočívajúcu vo vybavení:

 • Kompletná administratíva záležitostí súvisiaca s pohrebom
 • Transport po celej SR + EU
 • Úprava a starostlivosť o zosnulého
 • Zabezpečenie smútočnej hudby
 • Zabezpečenie smútočných parte
 • Zabezpečenie umelých a živých vencov, kvety a ikebany
 • Doplnky (krížiky , stuhy , obaly na urny, drevené kríže ... atď. )
 • Kompletný smútočný obrad v dome smútku, kostole alebo na inom mieste
 • Pochovanie
 • Zabezpečenie kremácie, uloženie urny
 • Prípravu hrobky
 • Zabezpečenie návrhu, výroby a inštalácie pomníka
 • Kopanie hrobu
 • Exhumácia
 • Príprava a výzdoba hrobového miesta
 • Možnosť vybavenie pohrebných služieb u Vás doma


Spôsob poslednej rozlúčky so zomrelými a spôsob ukladania ľudských pozostatkov patrí od nepamäti k závažným momentom ľudského bytia. Rovnako ako všetko na tomto svete i tieto spôsoby prešli svojim vývojom a sú v rôznych častiach sveta rôzne. Pohrebné obrady a pochovávanie zosnulých závisí od tradícií, miestnych zvykov, náboženstva, kultúry, sociálnych podmienok a podobne. Vo všeobecnosti možno povedať, že sa jedná o veci dôležité, vážne a spoločensky uznávané. Preto je veľmi dôležité, aby sa okrem rešpektovania legislatívy platnej pre túto oblasť venovala veľká pozornosť úrovni pohrebných obradov, ukladania ľudských pozostatkov , udržiavaniu a modernému rozvoju pohrebísk a súvisiacej infraštruktúry.


PREVÁDZKOVANIE KOMPLEXNÝCH POHREBNÝCH SLUŽIEB


Hlavným cieľom v tejto oblasti je zabezpečiť vyššiu kvalitu celého prierezu služieb a rozšíriť ponuku o služby vyššieho štandardu, než na aké sme v súčasnosti v Trenčíne zvyknutí. Smútočnú rozlúčku chceme tiež obohatiť o niektoré nové prvky, najmä v aranžovaní obradných priestorov, kultúry a úrovne samotného obradu, používaní nového parte programu (aj v elektronickej podobe), používanie kondolenčných kníh, ozvučenie exteriéru, estetickú úpravu zovňajšku personálu a podobne.

Back to top