Smútočný obrad

Prezentácia smútočnej udalosti a spôsob komunikácie pozostalých s ostatnou verejnosťou budeme riešiť ponukou kvalitného umelecky stvárneného parte programu a novými prvkami, ktoré nie sú u nás bežne zaužívané ako je podpisovanie kondolenčných listín pri obrade, ktoré po obrade zostávajú pozostalým vo forme elegantne viazanej kondolenčnej knihy. Informácia o úmrtí a konaní (miesta, času) pohrebu budeme zverejňovať klasickým spôsobom vo vývesnej skrinke, ale tieto informácie bude možno nájsť i na web stránke spoločnosti UNIVERSUS.

Back to top